Skole - Håndtering

LOVGRUNNLAG - OPPLÆRINGSLOVA § 9A-4, 4. og 5. ledd:

Når en elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøkjing viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. 

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal stå: a. kva problem tiltaka skal løyse b. kva tiltak skolen har planlagt c. når tiltaka skal gjennomførast d. kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka e. når tiltaka skal evaluerast. 


Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle kapittel 9A i Opplæringslova. 


Lovteksten sier at tiltak skal settes i verk når en elev ikke opplever et trygt og godt skolemiljø. Skolens tiltak tilpasses den konkrete saken, og bygger på konkrete og faglige skjønnsvurderinger.

Det skal lages en skriftlig tiltaksplan, med innhold jfr. Opplæringslova §9A-4, 2. ledd. Skolen skal sørge for at eleven og foreldre får medvirke i utarbeidelse av tiltaksplanen. Elevens rett til å bli hørt og plikten til å ta hensyn til elevens beste er grunnleggende også i arbeidet med tiltaksplanen, jfr. Grunnloven og barnekonvensjonen.

Plikten til å sette inn tiltak varer inntil eleven har et trygt og godt skolemiljø. Skolen må kontinuerlig vurdere hvilke tiltak som er aktuelle, og endre/justere tiltak underveis. Saken avsluttes først når eleven opplever et trygt og godt skolemiljø.

SAMTALEOPPLEGG:
Seks hovedprinsipp:

 1. Samtale med den/de som blir krenket
 2. Samtale med den/de som krenker, individuelt
 3. Samtale med de som krenker, samlet
 4. Samtale med foresatte
 5. Oppfølgingssamtaler
 6. Kontakt med andre samarbeidspartnere ved behov


1. Samtale med den/de som blir krenket

 • Gi støtte
 • Ta ansvar for at det skal slutte
 • Informere om hva skolen har tenkt å gjøre
 • Avtale oppfølgingssamtaler
 • Få rede på atferden til den/de som blir krenket
 • Være lydhør
 • Være klar på at krenkelser ikke aksepteres


2. Samtale med den/de som krenker - individuelt
Tenk på rekkefølgen av samtalene. Hvem er mest samarbeidsvillig? Hvem har størst innflytelse på gruppen?

 • Konstatere situasjonen (ikke debatt om NN blir plaget eller ikke)
 • Ikke diskuter
 • Få elevene med på å ta avstand fra plagingen
 • Få elevene til å forplikte seg på positiv atferd. Legg vekt på å finne positive handlinger som kompenserer for negativ atferd.
 • Man kan også innlede med vekt på andre plageres rolle.


3. Samtale med de som krenker - samlet

 • Umiddelbart etter de individuelle samtalene
 • Informere om de individuelle samtalene og konkludere med at det er enighet om atferdsendring. I tillegg bør læreren få fram at han har hatt samtaler med offeret, og at det er læreren som har tatt initiativ til samtalene.
 • Forpliktelse på ny atferd
 • Utdyping av ny atferd
 • Ny avtale
 • Forespeiling Forberede elevene på fremtidige fristelser. I tillegg er det viktig å få elevene til å si, foran gruppen, at de tar samtalen alvorlig og ikke kommer til å fleipe med den etterpå.
 • Oppfølging . maks 2-3 dager etter. Viktig at det jobbes med å finne gode alternativer til den negative handlingen slik at plageren kan erstatte den negative handlingen med en positiv handling som gir mestringsopplevelse.


4. Samtale med foresatte
Samtale med foresatte til elever som er innblandet, evt. sammen med elevene. (Hvis det er tilrådelig og enighet om det, møtes både de som krenker og den/de som blir krenket med sine foresatte.)

Oppfølgingssamtaler skal fortsette til situasjonen er løst og stabilisert. Når det nærmer seg en løsning, kan partene møtes.

Skolen og/eller foreldrene tar kontakt med samarbeidspartnere ved behov/ hvis konflikten blir langvarig. Samarbeidspartnere kan være barnevern, BUP, politikontakt, e.a.

5. Oppfølgingssamtaler

Oppfølgingssamtaler skal fortsette til situasjonen er løst og stabilisert. Når det nærmer seg en løsning, kan partene møtes. 

 

6. Kontakt med andre samarbeidspartnere ved behov

Skolen og/eller forldrene tar kontakt med samarbeidspartnere ved behov/hvis konflikten blir langvarig. Samarbeidspartnere kan være barnevern, PUB, politikontakt, e.a.