Skole - Avdekking

LOVGRUNNLAG - OPPLÆRINGSLOVA § 9A-4:
Alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at nokon ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle.
Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast undersøkje saka.


Lovteksten sier at man som ansatt i skolen har en aktivitetsplikt. Denne aktivitetsplikten omhandler blant annet årvåkenhet, inngripen, varsling og undersøkelse. 


Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle kapittel 9A i Opplæringslova. 

A. Varsling: Den som får kunnskap omkrenkelser som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, varsler skoleledelsen ved rektor.

  • Undersøkelse: Rektor setter alltid i gang undersøkelse for å undersøke saken nærmere når en elev/foreldre har varslet om krenkelser. Hvor grundig, beror på skjønn i den aktuelle saken.
  • Plikten til å undersøke innebærer at skolen undersøker elevens opplevelse av skolemiljøet gjennom å samtale med eleven og observere situasjoner som eleven melder om er utrygge.

B. Varsling: Den som har mistanke om krenkelser skal varsle skoleledelsen ved rektor.

  • Undersøkelse: Rektor setter i gang undersøkelse for å kartlegge om mistanken er begrunnet.
  • Samtale med elever og eventuelt foresatte til elever som kan ha informasjon å gi angående krenkelsene som man mistenker har foregått.
  • Observasjon i klasserommet (overganger, undervisning, oppstart av aktiviteter) og i friminutt (sosialt samspill, aktivitet, vennskapsrelasjoner)
  • Elevsamtale/intervju.
  • Bruk av Innblikk: Dette er et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing. Metodene er spesielt utviklet for å avdekke skjult mobbing.
  • På bakgrunn av undersøkelsen plikter skolen å sette inn tiltak som skal medvirke til at elevene igjen opplever å ha et trygt og godt skolemiljø.
  • Hvis undersøkelser avdekker at skolemiljøet ikke er godt, har skolen ca 1 uke på seg til å iverksette tiltak.