Barnehage - Forebygging

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering (fra barnehageloven §1, om formål).

LOVGRUNNLAG  

FNs barnekonvensjon omhandler bl.a. barnets rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, omsorg, beskyttelse og selvrealisering. Artikkel 3 i barnekonvensjonen omhandler barnets beste: Voksne skal gjøre det som er best for barn. Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn. 

 

Barnehageloven kap.l VIII Psykososialt barnehagemiljø 

§ 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser. Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna. 

 

Barnehagen skal jobbe for å forebygge mobbing og plaging, og skape et godt og trygt der barna trives. Utestenging og krenkende atferd kan forebygges ved at kompetente ansatte legger til rette for utvikling av gode sosiale ferdigheter, og skapet et aksepterende og inkluderende miljø med et godt og åpent foreldresamarbeid. barnehagen må ha en tydelig holdning til at utestenging og mobbing ikke er akseptabel atferd. Negativ atferd må avlæres, og det er de voksnes (ansatte og foreldre) ansvar at det blir gjort. Dette gjelder både i barnehagen og hjemme. 

 

Forebyggende arbeid skal 

 • skape respekt og trygghet
 • styrke barnas generelle sosiale kompetanse* i samspill med andre barn

*Elementer i sosial kompetanse (Kari Lamer 1997): 

 • empati og rolletaking - innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiv og tanker
 • prososiale holdninger og handlinger - fellesskapsverdier og positive handlinger som å hjelpe, oppmuntre og dele med andre
 • selvkontroll - det lønner seg ofte å vente på tur og å inngå kompromisser i konfliktsituasjoner og i lek og samarbeid med andre
 • selvhevdelse - hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå imot gruppepress og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang
 • hvordan barn kan stimuleres til å engasjere seg og la seg rive med i lek, glede og humor

Av disse fem områdene vil vi trekke fram selvhevdelse og selvkontroll


Gjennom observasjon av barns samspill vil man ha mulighet for å fange opp de barna som har behov for ekstra støtte for å utvikle en positiv selvhevdelse (dempe el. hevde).

Selvhevdelse
Barna skal stimuleres til å ta kontakt med andre ved

 • å ta ordet
 • blikk-kontakt
 • kroppsspråk

Rette andres oppmerksomhet mot seg selv ved:

 • å presentere seg
 • å snakke i samspill med flere
 • å vise hva de er god på
 • å synliggjøre seg og bidra i lek

 

Selvkontroll


Barna skal stimuleres til:

 • å utsette oppfyllelsen av egne ønsker og behov, ved turtaking og kompromisser i lek og samarbeid.
 • å kompromisse i konfliktsituasjoner
 • å takle det at andre ønsker noe som går på tvers av ens egne preferanser
 • å frembringe aktuelle, gode og kreative løsninger på mellommenneskelige utfordringer
 • å ta i bruk forsonende innordnende ferdigheter: å gi seg, innrømme feil, tåle å tape en konkurranse, la seg bli ledet, fire på egne krav og la en annens vilje få gjennomslag når det er på sin plass
 • å kontrollere sine egne aggressive og egoistiske impulser
 • å vurdere og planlegge sin egen adferd.


Barnehagen skal jobbe for å forebygge mobbing og plaging, gjennom å jobbe systematisk for å skape et godt og trygt miljø.

Det betyr i praksis:

 • Ta felles ansvar for å fremme respekt og toleranse mellom barna i barnehagen.
 • Bygge gode relasjoner mellom de ansatte, mellom de ansatte og barna, og barna i mellom. 
 • Vise respekt for og anerkjenne hvert enkelt barn.
 • Fremheve positiv språkbruk og positiv atferd. 
 • Sette tydelig og forståelige grenser.
 • Aktivt styrke barns selvbilde og sørge for at barna opplever tilhørighet i et positivt fellesskap.
 • Ha voksenrollen i fokus, og være bevisst ansatte som møter barn på en god måte. 
 • Være aktivt deltagende, mentalt til stede og oppmerksomme på barns trivsel og samhandling. 
 • Være spesielt oppmerksomme på sårbare barn i risiko, som kan være særlig utsatt for krenkelser.
 • Systematisk observere enkeltbarn og barnegrupper.
 • Være seg bevisst egne holdninger og verdier.
 • Utarbeide tydelige felles verdier og holdninger.
 • Lære barna å løse konflikter ved bruk av ICPS som problemløsningsmetode (kompromisse).
 • Bruke praksisfortellinger som utgangspunkt for refleksjon i møter.
 • Involvere foreldrene i det forebyggende arbeidet. 
 • Ta opp mobbing og uønsket atferd jevnlig som tema på foreldremøte. 

Grunnlag for vurdering av praksis kan bl.a. være:

Foreldresamtaler

Foreldreundersøkelser

Trivselsundersøkelse barn/barnesamtaler

Personalundersøkelse/medarbeidersamtaler. 


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med BARNEHAGEN!