Barnehage - Forebygging

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (fra barnehageloven §1, om formål).

LOVGRUNNLAG FOR RETTEN TIL ET OPPVEKST- OG LÆRINGSMILJØ UTEN MOBBING:


FNs barnekonvensjon omhandler blant annet barnets rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, omsorg, beskyttelse og selvrealisering. Det pekes spesielt på utvikling for barnets personlighet, kulturelle identitet, språk og verdier. Mobbing kan hemme en slik utvikling. FNs barnekonvensjon er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven.


Barnehageloven §1 slår fast at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.


Barnehageloven §3 gir barn rett til medvirkning. Forskriften rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver utdyper personalets ansvar for barns omsorgs- og opplæringsmiljø og for å fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov. Rammeplanen legger vekt på språklig og sosial kompetanse som grunnlag for barns deltakelse i fellesskapet.


Forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler mv. har som formål å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og visse andre virksomheter fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold - og dessuten forebygger sykdom og skade. Forskriftens bestemmelser skal anvendes ved planlegging, tilrettelegging og drift av virksomheten, jf. Forskriften §2


Det er også forbud mot trakassering på grunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion, livssyn m.v. i lovverket mot diskriminering; likestillingsloven§8a, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §6 og diskrimineringsloven §5.


 • empati og rolletaking - innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiv og tanker
 • prososiale holdninger og handlinger - fellesskapsverdier og positive handlinger som å hjelpe, oppmuntre og dele med andre
 • selvkontroll - det lønner seg ofte å vente på tur og å inngå kompromisser i konfliktsituasjoner og i lek og samarbeid med andre
 • selvhevdelse - hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå imot gruppepress og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang
 • hvordan barn kan stimuleres til å engasjere seg og la seg rive med i lek, glede og humor.

(Kari Lamer 1997)


Gjennom observasjon av barns samspill vil man ha mulighet for å fange opp de barna som har behov for ekstra støtte for å utvikle en positiv selvhevdelse (dempe el. hevde).


Barna skal stimuleres til å:
Ta kontakt med andre ved

 • å ta ordet
 • blikk-kontakt
 • kroppsspråk

Rette andres oppmerksomhet mot seg selv ved:

 • å presentere seg
 • å snakke i samspill med flere
 • å vise hva de er god på
 • å synliggjøre seg og bidra i lek


SELVKONTROLL
Barna skal stimuleres til:

 • å utsette oppfyllelsen av egne ønsker og behov, ved turtaking og kompromisser i lek og samarbeid.
 • å kompromisse i konfliktsituasjoner
 • å takle det at andre ønsker noe som går på tvers av ens egne preferanser
 • å frembringe aktuelle, gode og kreative løsninger på mellommenneskelige utfordringer
 • å ta i bruk forsonende innordnende ferdigheter: å gi seg, innrømme feil, tåle å tape en konkurranse, la seg bli ledet, fire på egne krav og la en annens vilje få gjennomslag når det er på sin plass
 • å kontrollere sine egne aggressive og egoistiske impulser
 • å vurdere og planlegge sin egen adferd.


VOKSNES UTVIKLINGSSTØTTENDE KOMMUNIKASJON

BEKREFTER BARNETS POSITIVE INITIATIV VED BLIKK, ORD OG KROPPSSPRÅK

 • utvider, forsterker, gjentar barnets initiativ
 • rose ved å være konkret


STØTTE OG BYGGE VIDERE PÅ DET DE ER GOD TIL

 • gjøre andre barn oppmerksom på hva NN sier
 • dele egne og andres gleder


ANERKJENNER BARNET FOR AT DET KLARER Å SETTE ORD PÅ FØLELSER

 • tar barnet på alvor når det sier ifra og gir veiledning/trekke paralleller til lignende situasjoner.


GJØRE BARNET OPPMERKSOM PÅ FØLGENE AV EGNE HANDLINGER

 • oppfylle barnas ønsker eller forklare hvorfor du ikke kan det
 • den voksne er tilgjengelig
 • den voksne gir barnet tid


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med BARNEHAGEN!