Helse - Avdekking

  • Helsesøster/miljøarbeider kommer i kontakt med barn og unge som har ulike utfordringer. Noen ganger kommer det fram i samtalen at en av grunnene til at de har det vanskelig er at de blir mobbet. I slike tilfeller tar vi dette opp med foreldre/foresatte, og rettleder og formidler kontakt til rette instans som kan håndtere mobbingen.
  • Helsesøster/miljøarbeider har ofte samtale med elever ved mistanke om mobbing, og kan bidra til at man får klarhet i elevens situasjon. Vi gir også råd til foresatte i denne avdekkingsprosessen. Vi er tilgjengelige, tilbyr lavterskel-konsultasjoner både til foresatte og barnehage/skole. Helsesøster deltar i tverrfaglige team på barnehage, barne-og ungdomsskole, der ulike problemstillinger kan komme opp.

Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med HELSESTASJONEN!