Barnehage - Avdekking

 

LOVGRUNNLAG

Barnehageloven § 42. Plikt til å sikre at barnehagebarn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt).

Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det. 

Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Styreren skal melde fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller. 

Ved mistanke om eller kjenneskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen snarest undersøke saken. 

 

Plikt til å følge med

Personalet i barnehagen må være oppmerksomt og nærværende til stede-

Det betyr i praksis:

 • At personalet har skjerpet oppmerksomhet på det de ser, hører og opplever i relasjon til enkeltbarn og i situasjoner enten det er inne eller ute i lek, i måltider eller i ulike pedagogiske aktiviteter. 
 • At personalet har et ansvar som gode rollemodeller både for barna og hverandre.
 • At observasjonsrutiner, strukturerte og avklarte forventninger til den ansattes ansvar i ulike situasjoner er avkalrt som en del av barnehagens kvalitetsarbeid.
 • Tilstedeværende og deltagende ansatte.
 • Barnesamtaler.
 • Foreldresamtaler.
 • Åpenhet om enkeltbarn.
 • Systematsik observasjon av barna
 • Vurdere de ansattes atferd og holdninger.
 • Fokus på gruppeledelse og sosial kompetanse.
 • Å kartlegge miljøet når det er behov.
 • Utarbeide tydelige felles verdier og holdninger som praktiseres.
 • Ha oversikt over situasjonene.
 • Diskutere og reflektere.  

 

Selv om barnet har profesjonelle ansatte rundt seg i barnehagen, er det fortsatt foreldrene som kjenner barnet best og er ekspert på eget barn. Alle foreldre har derfor et grunnleggende ansvar for barna sine, og må melde i fra til barnehagen dersom de har mistanke om at krenkende atferd forekommer i barnehagen. Dette gjelder ikke bare deres eget barn, men også andres barn. Foreldre er barnas viktigste rollemodeller, og de må være bevisste på hvordan de selv opptrer og omtaler andre. 

 

 

 


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med BARNEHAGEN!

Tilbake