Skole - Forebygging

LOVGRUNNLAG - OPPLÆRINGSLOVA § 9A-3:
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.
Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.


Tiltak på skolenivå:
Skolen satser på trygghet og trivsel for elevene gjennom positivt skolemiljø, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om oppvekstmiljø.

 • Tydelig og involvert skoleledelse, f.eks. involvering i skolesaker og skolevandring.
 • Tilsyn i alle friminutt skal skape trivsel og trygghet blant elevene og hindre krenkelser. Tilsynstida skal brukes til å bygge gode relasjoner til elevene i «fredstid».
 • Skolen bruker Zippys venner i 1.og 2.klasse. Programmet Zippys venner et vitenskaplig dokumentert tiltaksprogram mot mobbing. I tillegg bruker skolen "Det er mitt valg". Dette er et opplæringsprogram om skolemiljø, sosiale ferdigheter og forebyggende arbeid.
 • Skolen har MOTs to programmer "Robust ungdom" og "skolen som samfunnsbygger" spesielt rettet inn mot mellomtrinn og ungdomstrinn. 
 • Det utarbeides en aktivitetsplan som viser hvilke trivselstiltak trinnsteam, storteam og skolen planlegger for skoleåret. Eksempler: positiv presentasjon av medelever, dramaaktiviteter, karneval, nyttårsball, naturdag, aktivitetsdager, leirskole, turer, opplegg for psykisk helse.
 • Sosiallærer (8.-10. trinn)  presenteres hvert år som et tilbud for elever som ønsker å snakke med andre enn kontaktlærer.
 • 5.-7. og 8.-10. trinn har opprettet hvert sitt elevråd. Elevrådet sin oppgave er å arbeide for å skape et sosialt felleskap, utvikle gode og trygge arbeids- og læringsmiljø og sikre at elevene sine rettigheter blir ivaretatt. 
 • Et av rådsorgana til skolen er skolemiljøutvalget. Dette er et lovpålagt organ. Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke medvirkningen til elever, foreldre, skolens ansatte og skoleeier i arbeidet med skolemiljøet. 
 • Skolens ordensreglement skal gjennomgås i elevråd og foreldremøtene om høsten. Foreldrene og elevene får informasjon og gis anledning til innspill. Innspill går videre til FAU som gir råd om forslag til endringer skal tas til følge. Ordensreglementet godkjennes i SU/SMU.
 • Hvert trinnsteam utarbeider sine retningslinjer for trinnet i tillegg til det gjeldende ordensreglementet.
 • Gode overganger barnehage/skole og ungdomsskole/videregående skole. Samarbeid rundt elever når det er skifte av kontaktlærer.


Tiltak på klassenivå:

 • Tydelig klasseledelse. Gode holdninger og relasjoner fremmes gjennom organiseringen av elevene i klassen og tilrettelegging for samarbeid og dialog i læringsarbeidet.
 • Foreldremøter 2 ganger årlig, der skolemiljø og skolen sitt arbeid mot krenkelser er et obligatorisk tema.
 • Hvert klassetrinn skal lage egne klasseregler som skal synliggjøres i klasserommet. Trivsel, trygghet og tilhørighet skal stå i fokus.
 • Trivsels- og skolemiljøundersøkelser som er obligatoriske:
 • Elevundersøkelsen. Denne gjennomføres på 5. - 10. trinn i løpet av høstsemesteret. 
 • Trivsels- og læringsmiljøundersøkelser som er valgfri og kan benyttes:
 • Klassetrivsel.no - dette er et nettbasert verktøy for å kartlegge elevtrivsel og relasjoner mellom elevene.


Tiltak på elevnivå:

 • Det brukes tid gjennom hele skoletida til å lære elevene å se sine muligheter til å være aktive i forhold til å skape et godt skolemiljø og hindre krenkelser.
 • Elevsamtaler: 2 planlagte pr år og ellers ved behov. Innhold: spørsmål om trivsel, trygghet og tilhørighet/relasjoner.
 • Skole/hjem-samtaler: 2 ganger årlig. Skolemiljø er fast tema.
 • Fadderordning: 6. klasse er fadder for nye 1. klassinger.
 • Tverrfaglig prosjekt på tvers av klassene: 1.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8-10 trinn og på 1.-7.trinn.
 • Felles aktivitetsdager.
 • Nettvett som tema i mange fag og på foreldremøter.


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med SKOLEN!