Skole - Etterarbeid

LOVGRUNNLAG - OPPLÆRINGSLOVA § 9A-2


 • Oppfølgingssamtaler gjennomføres så lenge eleven kjenner at det er nødvendig og helt til opplevelsen av skolemiljøet er god.
 • Skolen tar kontakt med andre samtalepartnere for eleven ved behov. Dette kan være helsesøster, PPT, psykiatrihelsetjenesten eller barnevern. Det er ofte greit for eleven å ha samtalepartner utenfor skolen.
 • Oppfølgingssamtaler med elever som har utført krenkelsene fortsetter til situasjonen er løst og stabilisert. Det vurderes om partene kan møtes til felles møte.
 • Skolen og/eller foreldrene kan også ta kontakt med samarbeidspartnere ved behov hvis et trygt og godt skolemiljøet ikke blir gjenopprettet innen rimelig tid eller virker å være lite stabilt. Samarbeidspartnere kan være «Innsatsteam mot krenkelser» som består av sosiallærer, miljøarbeider, helsesøster og PPT. Andre samarbeidsparter kan være barnevern, BUP, politikontakt, e.a. De vil da bistå skolen og partene i saken med å finne andre løsninger enn de som er prøvd.
 • Saken avsluttes når den som ble krenket uttaler at tiltakene har ført til at han/hun opplever at skolemiljøet igjen føles trygt og godt.

Eksempeler på andre tiltak som kan benyttes for å stabilisere situasjonen:

 • Problemløsning i klassen. Om man skal ta opp saken i klassen, må også vurderes fra sak til sak, da klassemiljøet er helt avgjørende i en slik vurdering.

a. Klargjøring (Hva er krenkende atferd? Skape grunn-normer)
b. Konkretisering (Nevn navn eller anonymt?)
c. Vurdering (Drøfte situasjonen og konkludere)
d. Planlegging (Hva gjør elevene i ulike situasjoner fremover?)
e. Forpliktelse (På elevenes premisser)
f. Vedlikehold

 • Nye gruppeinndelinger
 • Ekstra tilsyn
 • Omdisponering av bemanning
 • Flere trivselstiltak
 • Krenkelsene/plagingen kan tas opp i foreldremøter. Dette må godkjennes av den som blir plaget. NB: ikke nevn plagernes navn.


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med SKOLEN!

Tilbake