Skole - Etterarbeid

LOVGRUNNLAG - OPPLÆRINGSLOVA § 9A-2: 

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø

 

 • Oppfølgingssamtaler gjennomføres så lenge eleven kjenner at det er nødvendig og helt til opplevelsen av skolemiljøet er god.
 • Skolen tar kontakt med andre samtalepartnere for eleven ved behov. Dette kan være helsesøster, PPT, psykiatrihelsetjenesten eller barnevern. Det er ofte greit for eleven å ha samtalepartner utenfor skolen.
 • Oppfølgingssamtaler med elever som har utført krenkelsene fortsetter til situasjonen er løst og stabilisert. Det vurderes om partene kan møtes til felles møte.
 • Skolen og/eller foreldrene kan også ta kontakt med samarbeidspartnere ved behov hvis et trygt og godt skolemiljøet ikke blir gjenopprettet innen rimelig tid eller virker å være lite stabilt. Samarbeidspartnere kan være barnevern, BUP, politikontakt e.a. De vil da bistå skolen og partene i saken med å finne andre løsninger enn de som er prøvd.
 • Saken avsluttes når den som ble krenket uttaler at tiltakene har ført til at han/hun opplever at skolemiljøet igjen føles trygt og godt.

Eksempeler på andre tiltak som kan benyttes for å stabilisere situasjonen:

 • Problemløsning i klassen. Om man skal ta opp saken i klassen, må også vurderes fra sak til sak, da klassemiljøet er helt avgjørende i en slik vurdering.

a. Klargjøring (Hva er krenkende atferd? Skape grunn-normer)
b. Konkretisering (Nevn navn eller anonymt?)
c. Vurdering (Drøfte situasjonen og konkludere)
d. Planlegging (Hva gjør elevene i ulike situasjoner fremover?)
e. Forpliktelse (På elevenes premisser)
f. Vedlikehold

 • Nye gruppeinndelinger
 • Ekstra tilsyn
 • Omdisponering av bemanning
 • Flere trivselstiltak
 • Krenkelsene/plagingen kan tas opp i foreldremøter. Dette må godkjennes av den som blir plaget. NB: ikke nevn plagernes navn.


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med SKOLEN!

Tilbake