Barnehage - Håndtering

LOVGRUNNLAG 

Barnehageloven § 42 - fjerde og femte ledd 

 

Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen undersøke saken og så langt det finnes egnede tiltak, sørgefor at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse som barnehagen selv har satt i gang, viser at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene skal velges på grunnlag av en konkret og faglig vurdering. 

Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. 

 

Tiltak i barnehagen ved avdekking av krenkende atferd 

Aktivitetsplikten innebærer:

 

a) Plikt til å undersøke:

Det skal iverksettes en undersøkelse straks når barn sier ifra at de ikke har det trygt og godt i barnehagen. Da er det barnets opplevelse som skal tas på alvor, ikke hva de ansatte mener om det som har skjedd. Etter FN`s barnekonvensjon art. 12 og Grunnlovens §104, har barn rett til å bli hørt. De ansatte må derfor lytte, ta på alvor og handle ut fra det barnet formidler, enten med ord eller med kroppsuttrykk og/eller atferd. Også foresattes stemme er sentral når man skal undersøke, for å kunne forstå den totale situasjon for barnet. 

b) Plikt til å melde fra:

Personalet i barnehagen skal melde fra til barnehagens leder hvis de får mistanke om eller kjennskap til at enkeltbarn, eller flere barn i en barnegruppe, ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. barn skal lære seg å håndtere konflikter og finne ut hvordan de kan finne løsninger på utfordrende situasjoner. Men dette forandrer ikke plikten de ansatte har til å gripe inn og melde ifra. Grensene for når det skal meldes fra til styrer kan ikke beskrives med fasitsvar. Situasjoner som oppstår er forskjellige og de ansattes tolkning av situasjonene som oppstår varierer ut fra verdier, erfaringer og kunnskap til den enkelte ansatte - men også av barnehagens kultur. Dette må de ansatte jevnlig ta opp til refleksjon. 

Videre har ledere en plikt til å melde fra til barnehageeier i alvorlige tilfeller. 

 

c) Krav til å dokumentere:

Barnehagens skal dokumentere når barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Jfr. Bhl §42 skal dokumentasjonen inneholde:

 • Hvilke problemer tiltakene skal løse

 • Hvilke tiltak barnehagen har planlagt

 • Når tiltakene skal gjennomføres

 • Hvem som skal gjennomføre tiltakene 

 • Når tiltakene skal evalueres

 

Metoder for å undersøke, melde fra og dokumentere:

 • Samtaler  med involverte barn
 • Samle inn all nødvendig informasjon
 • Pedagogisk leder og styrer har ansvaret for oppfølging
 • Øvrige ansatte informeres for om nødvendig å observere barna, og sammen utarbeide felles strategi relatert til atferden
 • Foreldrene til de barna som er involvert informeres
 • Møte med foreldre - hver for seg eller sammen - avhengig av saken
 • Bli enig med foreldre om tiltak som skal gjøres for å stoppe atferden
 • Vurdere å informere hele barnegruppa
 • Vurdere å ta saken opp tverrfaglig (f.eks. PPT el. helsestasjonen)
 • Vurdere å opprette et sosialt nettverk rundt barnet som utsettes for atferden
Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med BARNEHAGEN!

Tilbake