Barnehage - Håndtering

Vi ønsker å lære barna å "kompromisse" for å løse konflikter og samarbeide gjennom bruk av ICPS (Interpersonal Communication Problem Solving) som problemløsningsmetode.

ICPS er en systematisk fremgangsmåte, en metode, som kan anvendes for å løse mellommenneskelige konflikter. Det er en målsetting at barna etter hvert tilegner seg ICPS som en måte de selv kan gå frem på for å løse de konfliktene de kommer opp i gjennom samspill med andre. Da er det viktig at de voksne først lærer dem trinnene i denne metoden, slik de - noe tillempet - følger nedenfor. Lær barna hva begrepet kompromisse står for (enkelt sagt: la alle få si hva de mener etter tur, og så prøve å bli enige om en løsning som er rettferdig for alle parter) . Det er spesielt viktig å hjelpe barna til å se at det er flere alternative løsninger på en konflikt og å lære dem å knytte ulike konsekvenser til ulike valg av handlinger. En forutsetning for å benytte disse fem trinnene, er at barnet har utviklet empati. Bruk av metoden må tilpasses barnas alder og modning.

Her skal man finne ut hva som har skjedd, hva barna vil videre, og hva de ønsker hjelp til. For å kartlegge situasjonen er det viktig å bruke alle spørreordene som hva er det som har skjedd, hvordan skjedde det, hvem var der, osv. Det er imidlertid ett spørreord man ikke skal bruke og det er hvorfor. For det gir barna en mulighet til å bortforklare den aktuelle situasjonen. Hvis noe er uklart for barna, er det viktig å hjelpe dem å tolke ulike forhold i situasjonen og kjennetegn ved personene som deltar, for eks å forklare hvordan den andre parten har det og hvordan hun/han ser situasjonen fra sitt perspektiv.

Trinn 2: FORSLAG TL LØSNINGER

La alle parter få komme "til ordet". Alle forslag må tas seriøst. Det er ikke meningen at den voksne skal løse situasjonen for barna.


Alle må være med på å vurdere de ulike forslagene som kommer opp, ved å forutsi konsekvensene. Det blir viktig å få fram hvordan de ulike løsningene vil virke på de som er i konflikten, om de er rettferdige, om de vil gi sikkerhet og om løsningene vil fungere.

Alle partene i konflikten blir enige om en felles løsning. Det planlegges hvordan man kan leke videre. Alle må holde sin del av avtalen.

Den voksne må følge opp at leken opprettes igjen eller at avtaler holdes. Og hun/han må se om løsningen fungerer og om nødvendig, sammen med barna, forandre til en annen løsning.

Oppdages det mobbing i barnehagen skal det settes inn tiltak umiddelbart. Om ikke voksne reagerer på mobbing vil vi overfor barna godkjenne dette som en akseptabel adferd. Viktig å få formidlet til alle barn hvordan vi skal være ovenfor hverandre og hva som ikke er greit å finne seg i.
Etter å ha avdekket mobbing kontakter styrer eller pedagogisk leder umiddelbart de foreldre det gjelder og innkaller til et møte. Tiltak iverksettes og saken vurderes fortløpende.

Styrer:

  • Har et overordnet ansvar og skal alltid informeres om det som foregår/oppdages
  • Skal sikre at tiltak blir satt i verk på avdelingene


Pedagogisk leder:

  • Har ansvar for å følge opp handlingsplanen på avdelingen, og sette i verk tiltak i forhold til denne
  • Har informasjonsplikt til styrer


Øvrige ansatte:

  • Informerer enkeltepisoder på avdelingsmøter
  • Alle har et ansvar av å videreformidle observasjoner
  • Alle har et ansvar av å handle ved mistanke om mobbing
  • Alle har et ansvar av å kjenne til handlingsplanen
  • Alle har et ansvar om å si fra til kollegaer om man reagerer på de andres voksne holdninger og handlinger


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med BARNEHAGEN!

Tilbake